Menu
Regulamin

§ 1

DEFINICJE Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Operator/e-sklep - "PHU Tores"

2. Klient/Kontrahent - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży

3. Administrator - Osoba/osoby prowadzące i administrujące stronę internetową www.tores.eu

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach e-sklepu Tores

5. Towar - produkty prezentowane przez "PHU Tores Zbigniew Kucharski"

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą PHU Tores Zbigniew Kucharski a klientem

7. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określający w szczególności rodzaj i liczbę towaru

8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Firma PHU Tores i sklep internetowy zarejestrowany pod adresem www.tores.eu zwany dalej „e-sklepem”, prowadzone są przez PHU Tores Zbigniew Kucharski z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 2B, pod numerem NIP 8731032869

Dane adresowe magazynu dla urządzeń elektronicznych są równoznaczne z adresem siedziby sklepu, tj. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów.

2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu tores.eu, zakres odpowiedzialności operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

3. Serwis niniejszy ma na celu usprawnienie dotychczasowej współpracy handlowej Stron poprzez umożliwienie dostępu – za pośrednictwem internetu – do informacji Operatora i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

4. Zapraszamy do korzystania z serwisu oraz składania zamówień na produkty.

5. W ramach informacji i usług określonych powyżej w ust. 3 mieszczą się: a. pozyskiwanie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez Operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika; b. pozyskiwanie informacji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora; c. pozyskiwanie informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży.

6. Operator umożliwia klientom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu Tores dostępnego w e-sklepie.

7. Operator oświadcza, że skorzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Klientowi loginu i hasła, wprowadzonego przez Klienta na stronie Operatora, przy aktywacji usługi.

8. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest akceptacja regulamin.

9. Podane przez Klientów dane osobowe Operator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). Przetwarzanie danych osobowych zostało szczegółowo opisane w polityce prywatności.

 

 

§ 3

REJESTRACJA

 

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym tores.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin.

2. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że przeczytał regulamin i zgadza się na treść w nim zawartą.

3. Rejestracja w e-sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności e-sklepu są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta z e-sklepu Tores, należy skontaktować się z działem handlowym.

6. Wypowiedzenie umowy zawartej przy aktywacji dostępu do serwisu tores.eu nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy.

7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

8. Operator ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika. 

                                                       

                       

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY TORES.EU SKLEP ELEKTRONICZNY

 

1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z e-sklepu z chwilą aktywacji konta.

2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy loginu oraz hasła.

3. Klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła, przez osoby, które się nim posługują.

4. Dostęp do e-sklepu następuję poprzez zalogowanie się Klienta na stronie e-sklepu.

5. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody TORES.

6. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z serwisu przez Klienta, lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone: a. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione, b. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar, c. przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności, d. z naruszeniem regulaminu.

7. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

8. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego a w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora – nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a. Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. b. Korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania w szczególności przez używanie określonego oprogramowania bądź urządzeń c. Nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-hurtowni nie zamówionej informacji handlowej(spam) d. Korzystania z e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla klientów i administratorów e. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego f. Korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu,a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 5

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia za pośrednictwem e-sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Wybór towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku oznaczającego termin "zamawiam", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zmian w zakresie zamawianego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi dla Klienta komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie Operatora.

4. Po podaniu przez Klienta e-sklepu wszystkich danych niezbędnych do finalizacji zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez klienta Zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu, bądź przedmiotów zamówienia, ceny zamówionych produktów, wybranej metody płatności, wybranej metody dostawy bądź odbioru towaru.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu PHU TORES Automatyka Elektronika.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, zamówienie jest przekazane do realizacji w momencie zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta.

8. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

11. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Operatora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu ofert, o której mowa w ust. 4 powyżej.

12. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Operatora nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację, drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy Operatora, za pobraniem, lub w siedzibie firmy. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w serwisie, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień. 

16. Klient, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od niej w terminie do 14 dni.

 

 

§ 6 PŁATNOŚCI

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą lub przelewem, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy podpięty pod dany sposób płatności Kupującego.

3. W sklepie tores.eu obowiązującymi metodami płatności są

 1. Płatność gotówką,
 2. Płatność za pobraniem
 3. Przelewy natychmiastowe w formie płatności, w ramach których obsługiwane są:
  • mTransfer – mBank
  • Inteligo – PKO BP
  • Bank Pekao
  • Bank PKO – IKO
  • Bank PKO- IPKO
  • Bank Pekao- PeoPay
  • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
  • Bank Zachodni WBK
  • BNP PARIBAS
  • Pocztowy24
  • Deutsche Bank
  • SGB Bank SA
  • GET IN BANK
  • Credit Agricole
  • ING
  • BNP PARIBAS eBGŻ
  • Raiffeisen Bank Polska
  • Eurobank
  • Millennium BANK
  • BOŚ Bank
  • Citi Bank Handlowy
  • Alior Bank
  • PBS Bank
  • NET – Bank Express
  • Toyota Bank
  • PLUS Bank
  • T-Mobile – Usługi bankowe
  • Płatności BLIK
 4. Płatności kartą, w ramach których obsługiwane są następujące typy kart:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Maestro
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic. 
   

 

§ 7

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Operator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania mu rzeczonego produktu przez Operatora.

2. Operator ma 14 dni kalendarzowych do ustosunkowania się do reklamacji Klienta i poinformowania go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do Operatora i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator niezwłocznie wymieni produkt wadliwy albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu Operator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Reklamacje należy składać listownie na adres firmy podany na końcu Regulaminu oraz na stronie "Kontakt i dane firmy" sklepu internetowego tores.eu lub w formie elektronicznej na adres tores2@op.pl

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Operator – w miarę możliwości i potrzeb – dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług.

2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-sklepu, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze przez Klienta.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Operatora. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających z e-sklepu.

5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Operatorem a konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego.   W razie jakichkolwiek pytań, problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt – tores2@op.pl

 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest "BLUE  MEDIA  S.A."

 

 

 

PHU TORES Zbigniew Kucharski

ul.Szkotnik 2B

33-100 Tarnów

NIP 8731032869

tores2@op.pl

tel.502440083

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl